Zuidelijk Westerkwartier

Het deelgebied Zuidelijk Westerkwartier wordt gekenmerkt door een afwisseling van besloten zandruggen en open laaggelegen veengebieden. Het meest zuidelijke deel van het Zuidelijk Westerkwartier heeft een veenkoloniaal landschap. Het herstel van de houtsingelstructuur, de herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing en het vormgeven van collectief natuur- en landschapsbeheer zijn belangrijke opgaven voor dit gebied.
In de laagten vindt natuurontwikkeling plaats en worden in combinatie daarmee gebieden ingericht voor waterberging. Van oudsher kent dit gebied een relatief sterke samenhang tussen wonen en werken, met name in de oude linten. Dat is nog steeds het geval: het gebied heeft een kleinschalige, verbrede plattelandseconomie gericht op landbouw en recreatie en toerisme. De stille transformatie die in het landelijk gaande is, sluit hier op deze traditie aan: boerderijen worden steeds meer regulier bewoond en vormen huisvesting voor kleine bedrijfjes/zzp’ers. Het is een opgave het productie- en consumptielandschap in evenwicht te houden.
Leek en Zuidhorn vervullen een regionale functie in het Westerkwartier. Beide kernen bieden ruimte voor grootschaliger bedrijvigheid en hier zijn ook de belangrijkste concentraties van (winkel)voorzieningen te vinden. De uitstekende bereikbaarheid van Leek draagt in belangrijke mate bij aan de bovengemiddelde economische groei van Leek.