Oldambt

Het deelgebied Oldambt wordt gekenmerkt door een groot contrast tussen de groene organisch gegroeide bebouwingslinten op de hoger gelegen glaciale ruggen en de grootschalige open Dollardpolders met een structuur van opeenvolgende (voormalige) slaperdijken en boerderijreeksen. Waar het open gebied zich met name als landbouwgebied kenmerkt, worden de zandgronden (glaciale ruggen) vooral als aantrekkelijk woongebied ervaren.
Winschoten is de centrumplaats van het Oldambt en de tweede koopstad in onze provincie. Een centrumplaats voor Oost-Groningen met een verzorgingsgebied van 80.000 inwoners. Wij werken samen met de gemeente Oldambt aan de versterking van het centrum van Winschoten.
In de Dollardpolders is ruimte voor grootschalige landbouw, maar niet voor verdere verdichting van het open landschap. Het waterbeheer is gericht op een optimale inrichting voor de landbouw. De kans op bodemdaling door veenoxidatie kan echter leiden tot noodzakelijke aanpassingen van het waterbeheer. Net als langs de noordkust is de kustverdediging hier van belang.
Het gebied heeft te maken met bevolkingsdaling en aardbevingen en daarmee samenhangend spelen er veel vraagstukken op het gebied van leefbaarheid. Er is sprake van veel leegstand en verval van karakteristieke boerderijen. Herbestemming hiervan is een belangrijke opgave. De bebouwingslinten zijn cultuurhistorisch waardevol. Dat biedt kansen voor toerisme en (water)recreatie (Blauwe Passage).
Een bijzondere ontwikkeling in dit gebied is Blauwestad. Blauwestad ontwikkelen wij om het gebied vanuit woningbouw, (water)toerisme en bedrijvigheid een impuls te geven. Het Oldambtmeer is het grootste meer van onze provincie en van belang voor de waterrecreatie.