Groen Gas

Groen Gas kan een grote toeleverancier worden voor energie in de sectoren mobiliteit, industrie, huishoudens en landbouw.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Aardgas bestaat uit methaan. Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas is echter niet oneindig. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt daarom uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Verschil biogas en groen gas

Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Invoeden op het gasnet

Groen gas kan ingevoed worden op het normale gasnet en gebruikt worden door iedereen die een gasaansluiting heeft. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden. Met groen gas kunt u dus gewoon blijven stoken en koken zoals u dat gewend bent.

Vrijwel alle energiebedrijven kunnen groen gas leveren aan Nederlandse huishoudens. De energiebedrijven maken hiervoor gebruik van het bestaande gasnet.

Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas de certificaten uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Zo weet u zeker dat het groene gas dat u afneemt ook echt groen is.

Groen gas wordt nationaal en regionaal ingevoed op het leidingnet. Groen gas hoeft dus niet van ver te komen. Zo is het mogelijk dat u kookt en stookt op het gas dat door een boerderij in de buurt geproduceerd wordt.

Veiligheid

Groen gas is net zo veilig als gewoon aardgas. Netbeheerders stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat wordt ingevoed op het net. De gaskwaliteit en de staat van het gasnet worden veelvuldig gecontroleerd. Door de kwaliteitscontroles van de netbeheerders is het groene gas dat door het gasnet stroomt schoon en veilig.

Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan groen gas toegevoegd. Groen gas heeft daardoor dezelfde ‘typische gaslucht’ als aardgas.

De installaties voor het opwerken van biogas tot groen gas worden vaak en grondig gecontroleerd. Groen gasinstallaties vormen hetzelfde risico als aardgasinstallaties, en die risico’s zijn – zoals bekend – heel beperkt.

Belang van groen gas

De overheid wil dat van de totale hoeveelheid energie die in 2020 verbruikt wordt, minimaal 14 procent afkomstig is uit duurzame bronnen. Een toename van de productie en levering van groen gas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling. Volgens de prognose uit de Routekaart Hernieuwbaar Gas kan in 2020 5 tot 7 procent van de hernieuwbare energiedoelstellingen worden ingevuld door biogas. Van 2020 tot 2030 kan (als alles mee zit) nog eens een groei van factor 3 worden gerealiseerd.

Europa

In de toekomst wil Nederland een belangrijke Europese speler worden op het gebied van groen gas. Transportcapaciteit speelt daarbij een grote rol. Nederland is aangesloten op veel gasverbindingen met andere Europese landen en deelnemer aan de bouw van Nord Stream, het grootste pijpleidingproject ter wereld. Als onderdeel van deze ‘gasrotonde’ kan Nederland veel betekenen voor de distributie van (groen) gas in Europa. Vanuit de Europese Unie is er animo voor dit duurzame en economisch aantrekkelijke idee.

Groengasketen

De groengasketen begint met de omzetting van biomassa naar biogas en eindigt met de verbranding van dit biogas in een brander, wkk, ketel of vervoermiddel. Biogas kan worden geproduceerd door biomassa te vergisten of te vergassen. Bij deze processtap bevindt de biomassa zich in een verwarmde, luchtdichte tank. Bij deze omstandigheden zetten bacteriën koolstof uit die biomassa om in een mengsel van methaan en kooldioxide (biogas). Biogas bestaat uit ca. 57% methaan, 40% kooldioxide en verder met name zwavel en vocht. Biogas kan op verschillende manieren worden toegepast.

Verbranding

Biogas is brandbaar en kan daardoor rechtstreeks worden verbrand ten behoeve van warmteopwekking. Zo kunnen zwembaden, woonhuizen en industrieën rechtstreeks met biogas worden verwarmd. Dit is de meest effectieve inzet van biogas omdat het biogas hiervoor alleen hoeft te worden ontvochtigd en ontzwaveld.

Warmtekrachtkoppeling (wkk)

Biogas kan ook worden verbrand in een gasmotor (wkk). Deze gasmotor laat een generator draaien die daarmee stroom opwekt. Van de ingevoerde energie in de vorm van biogas wordt op deze manier ongeveer 40% omgezet in elektriciteit. Verder produceert de wkk warmte die voor ongeveer 45% kan worden gebruikt. De rest van de geproduceerde warmte, ongeveer 15%, gaat verloren.

Groen Gas

Omdat bij een wkk-installatie vaak geen toepassing voor de warmte kan worden gevonden, is het vaak een optie het biogas op te waarderen naar aardgaskwaliteit, ofwel groen gas. Hierbij worden met name de kooldioxide, zwavel en vocht uit het biogas verwijderd, waardoor het kan worden ingevoed op het normale openbare gasnet. Afhankelijk van de gekozen opwaardeertechniek kan de vrijgekomen kooldioxide worden gebruikt in de tuinbouw of voor koeling.

Soorten groen gas voor het wegverkeer

Transportbrandstoffen

Tenslotte is het mogelijk om op biogas te rijden of te varen. Ook hiervoor moet het biogas worden ontdaan van kooldioxide, zwavel en vocht en wel zo dat haast zuiver methaan overblijft. Dit kan dan worden gecomprimeerd tot bio-CNG (Compressed Natural Gas) waarop auto’s en bussen kunnen rijden. Als het biomethaan door afkoeling vloeibaar wordt gemaakt, is het geschikt voor gebruik in vrachtwagens en schepen. Dit noemt men dan bio-LNG (Liquified Natural Gas).

Aardgas is in gecomprimeerde vorm geschikt als voertuigbrandstof. Het aardgas bestaat grotendeels uit methaan (CH4) en wordt bij normale temperaturen niet vloeibaar. Dit aardgas wordt CNG genoemd en dat staat voor Compressed Natural Gas.
Biogas is methaangas gewonnen uit hernieuwbare bronnen als mest of GFT dat vergist is. Dit is niet van voldoende kwaliteit om direct toe te passen in transport maar wel geschikt als grondstof voor groen gas, bio-CNG of bio-LNG.
CNG staat voor Compressed Natural Gas en is aardgas onder een druk van ca. 200 bar op omgevingstemperatuur. CNG is de meest voorkomende benaming op tankstations.
Groen gas is een verzamelnaam voor diverse soorten hernieuwbaar methaangas dat voldoet aan dezelfde eisen als het aardgas uit Slochteren dat in het gasnetwerk zit. Dit groen gas is bijgemengd in het aardgasnet. Groen gas kan worden ingezet als hernieuwbaar CNG in transport.
Bio-CNG staat voor Compressed Natural Gas, maar dan van biologische oorsprong en met dezelfde kwaliteit als aardgas.
Bio-LNG is vloeibaar methaan (vrijwel 100%) gemaakt uit biogas (opgeslagen bij -163 °C, maximaal 2 bar).