Gorecht

Het deelgebied Gorecht bestaat uit het parkachtig esdorpenlandschap van de Hondsrug, dat ingeklemd ligt tussen de open beekdalen van de Hunze en de Drentsche Aa. De stad Groningen met haar stevige groeiprognoses maakt onderdeel uit van dit landschappelijk waardevolle deelgebied. Het spanningsveld tussen de toenemende stedelijke druk en de kwaliteit van het buitengebied als aantrekkelijke leefomgeving is een belangrijk aandachtspunt. De ontwikkeling van natuur en het herstel van het beekdallandschap van de Drentsche Aa en de Hunze zijn daarmee belangrijke opgaven in het gebied.
De stad Groningen groeit hard en heeft een belangrijke bovenregionale verzorgingsfunctie. Met een universiteit, zeer veel werkgelegenheid, met name in de publieke sector en zorg, is het de banenmotor van het Noorden. De concentratie van werk, opleidingen en voorzieningen zet zich door. Hierdoor ontstaat een toenemende afhankelijkheid van de stad met als gevolg dat het vervoer en de druk op de stedelijke voorzieningen toeneemt. Een belangrijke opgave is het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad Groningen door een van mix van fiets-, openbaar vervoer- en automaatregelen, ook in relatie met de gevolgen van krimp.
De stad Groningen en Hoogezand-Sappemeer vormen onderdeel van de stedelijke regio Groningen-Assen. Hoogezand-Sappemeer heeft ook een belangrijke werkgelegenheids- en woonfunctie. Naast de scheepswerven is er een aantal grote (internationale) technologisch hoogwaardige industriële bedrijven gevestigd.

Wij werken met de provincie Drenthe en 12 gemeenten samen in de Regio Groningen-Assen. De hoofddoelstelling voor de Regio Groningen-Assen is het benutten van economische kansen en behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. Dit is vertaald in drie speerpunten, die de samenwerking in de regio inhoud geven en het profiel van de regio versterken:

  • Het economisch kerngebied verder ontwikkelen.
  • De interne samenhang tussen steden en regio versterken.
  • De kwaliteit van stad en land behouden en versterken.